تاریخچه ی تقلب از جایی شروع می شود که "حسن کچل" برای نخستین بار به مکتب رفت.

از بد ماجرا، همان روز امتحان ماهانه ی کودکان مکتب بود؛ لیک حسن کچل از روی تنبلی چشمان چپش را بر روی ورقه ی همزاد انداخت تا نکته ای بس ارزشمند از ورقه ی فوق الذکر دشت کند .

این بود که اولین تقلب تاریخ بشری رقم زده شد. البته این تقلب با روشهای بسیار ابتدایی (در مقابل ترفند های کنونی ) صورت گرفت. بدین ترتیب که حسن با کلی زور زدن خود را به بالای ورقه ی همزاد رسانید و خیلی راحت مطالب را کش رفت. از آن به بعد تقلب دوران طلایی خود را آغاز کرد .


 روش های نوشتاری

 1. نوشتن روی کف پا، پس کله، پشت گوش و...

2. نوشتن روی دیوار، روی میز، پشت نیمکت، زیر نیمکت، پشت لباس یا مانتوی دانش آموز جلویی، ...

3. نوشتن به روی دستمال کاغذی، پاکت نامه، ...

4. نوشتن و لوله کردن تقلب و جاسازی آن در حفره های مختلفی از جمله بینی، دهان، گوش، فک پایین، ...

 روش های باکلاس

 1. استفاده از ماشین حساب مهندسی

2. استفاده از موبایل

3. استفاده از آیینه، ، فیلم، عکس، ...

 روش های بی کلاس

 1. شیره مالیدن بر سر یکی از بچه درس خونها

2. خم کردن سر به روی ورقه ی طرف به صورت تابلو

 خطر : اگه در این امر تبحر کافی ندارید، اصلاً سمت این کار نرید؛ که عواقبی جزء ضایع شدن و اخراج و تابلو شدن ندارد.و تقلب تصویری ......